Výzva

Vážení přátelé,

obracíme se na vás s možností zapojit se do projektu

Vážení přátelé,

obracíme se na Vás s možností zapojit se do druhého ročníku projektu

STOPY TOTALITY

Vyzýváme žáky / studenty, aby pátrali po příbězích veřejnosti dosud neznámých lidí a zkoumali přitom život, jaký byl od konce války až do poloviny šedesátých let. Cílem projektu není hodnotit postoje lidí v totalitním režimu, ale poznávat takzvaně z první ruky, z příběhů a dokumentů převážně místních, dějiny nedávné doby v nejbližším okolí. Výpovědi i dokumenty budou  zpracovány samotnými účastníky, ale s naší podporou do textů, webů, panelů. Účastníci se tak zaslouží mj. o záchranu dobových dopisů, dokumentů a fotografií, které by dalším generacím už neměl kdo popsat a dát do souvislostí.  Bude někdo ve Vašem okolí ochoten vyprávět o svém životě v tomto dějinném údobí? Vzpomene si na někoho, pro koho zásah moci znamenal smrt, dlouhodobé vězení nebo jiný druh útlaku? Znáte někoho, komu nástup komunismu zásadně změnil život?  Účastníci by měli najít své vlastní pamětníky a získat tak syrové výpovědi, které zazní možná úplně poprvé. Mohou také začít u pamětní desky („jaké jsou asi příběhy skryté za jmény?“) u archivářů a kronikářů, v knihovně. Prostřednictvím  1) rozhovorů s pamětníky, 2) studiem místních archivních záznamů, dobového regionálního a místního tisku a 3) porovnáním s archivními databázemi a dokumenty se tak žáci a studenti dotknou živé historie a mimojiné zblízka poznají, jak mechanismus moci mění život lidí. Tento metodický postup – použití nejméně tří zdrojů, z nichž alespoň dva jsou vymezeny lokalitou projektu   jsme si ověřili v průběhu deseti let existence projektu Zmizelí sousedé. Výsledky své práce můžete připojit k vznikající putovní výstavě a prezentovat webové stránky.

Účastnickým školám nabízíme

  1. Od ledna 2012 motivační výstavu I. fáze projektu, úvodní přednášku a průběžnou podporu lektorů Centra pro orální historii Ústavu pro soudobé dějiny.
  2. Pomoc a technickou podporu při zpracování výstupů (panelů, webů, textů).
  3. Zapojení do celostátní výstavy.
  4. Prezentaci na společném semináři v únoru až březnu 2013 v Jáchymově (hrazeno z dotace)
  5. Prezentace vaší práce na vaší škole v rámci celostátní výstavy (proškolení průvodců našimi lektory).

Témata vyhlášená ve školním roce 2012/2013 jsou:

  1. 1. Podepiš!

Pátrejte po lidech, kteří se ve vaší obci nebo městě vzepřeli nátlaku ke vstupu do komunistické strany, JZD nebo StB. Jen pouhá existence těchto lidí a jejich další osud ve srovnání s životy těch, kteří podepsali, vykresluje dobu. V souvislosti s tím jsou zajímavé také různé podpisové a nátlakové akce, které proběhly ve vaší obci/ městě, postoj jednotlivých lidí k nim i důvody, které je k tomu vedly.

  1. 2. Studium v době nesvobody

Mnoho mladých lidí se nedostalo na školy nebo bylo ze studia vyloučeno kvůli svému původu nebo politickému přesvědčení. Za názor, nebo i jen původ a zaměstnání rodičů byly trestány jejich děti. Hledejte osudy, na kterých se tato politika totalitního státu podepsala.

  1. 3. Akce K

Tato akce Ústředního výboru KSČ byla zaměřena proti klášterům. Podle údajů České biskupské konference bylo v roce 1950 celkově zlikvidováno 247 klášterů mužských a 670 ženských. Postiženo bylo celkem 2 528 řeholníků a 11 896 řeholnic.

  1. 4. Poválečné postavení organizací pro mladé lidi

Jednotné mládežnické organizace měly v komunistických diktaturách za úkol vštípit mladé generaci ideologické zásady marxismu-leninismu a „vychovat“ z nich morálně pevné a oddané občany socialistického státu. Pátrejte po tom, jakým způsobem tyto organizace (Pionýr, Československý svaz mládeže) vznikaly a jak ovlivnily životy lidí v 50. letech v Československu.  Jakým způsobem se podílely na likvidaci předválečných organizací?

Výsledkem celostátního projektu Stopy totality bude výstava sestavená ze studentských panelů a metodika inspirující další školy. Panely zůstanou v kopii také na škole jako pamětní desky. Vznik panelů doprovodí webové stránky www.stopytotality.org, které mohou být inspirací nižším ročníkům a dalším školám. Pilotní výstavu si můžete s předstihem objednat jako motivační v rámci vstupního semináře.

Uzávěrka přihlášek je 30. června 2012. Uzávěrka projektu do konce listopadu 2012 (shromáždění podkladů). Prezentace projektu na celostátním semináři v únoru nebo březnu 2013  pravděpodobně v Jáchymově (cestovné, strava i ubytování hrazeno z dotace). Potvrzení zájmu o účasti na projektu a případné dotazy zasílejte na adresu martavan@gmail.com, v kopii na dana.gabalova@seznam.cz nebo se obraťte na hlavní koordinátorku projektu Martu Vančurovou, tel.: 603 147 074. Po potvrzení zájmu zašleme další informace.
Projekt je financován z Evropských strukturálních fondů prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Více informací o projektu získáte na www.stopytotality.org

Projektu poskytl záštitu generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan.

Prosíme, kontaktujte nás před začátkem práce na projektu. 
Marta Vančurová, Dana Gabaľová a kolektiv lektorů 
 
 

Obsah projektu Stopy totality

Hledání pamětníků, výpovědi a jejich záznam, doplnění dokumenty a fotografiemi, hledání v archivech, analýza a ověřování informací. Sestavení badatelské práce (důležitější je aktivita samotná než odborná úroveň práce). Prezentace výsledků  práce ve škole, v obci, na regionální a širší úrovni. Při realizaci projektu Stopy totality spolupracujeme s Ústavem pro studium totalitních režimů a řešitelé projektu budou mít možnost konzultovat svou práci s lidmi z odborných institucí. Žáci a studenti by měli pracovat na projektu samostatně, pedagog působí hlavně jako poradce a koordinátor.

Výsledek a prezentace – co získáte

Výsledkem celostátního projektu Stopy totality bude výstava sestavená ze studentských panelů a metodika inspirující další školy. Panely zůstanou v kopii také na škole jako pamětní desky. Vznik panelů doprovodí webové stránky www.stopytotality.org, které mohou být inspirací nižším ročníkům a dalším školám. Nabízíme studentům samostatnou aktivitu, sondu do sociálního a duchovního prostředí, nejbližšího okolí, které tento projekt, pokud se dokončí včetně místní prezentace, také ovlivňuje zpětně.  Je náročnější než krátkodobé projekty, má však prokázaný pozitivní formativní vliv na žáky a studenty. Badatelská a týmová práce napříč předměty i školou a propojení s ostatními školami dávají vzdělávání smysl.

Jakou roli kdo v projektu zastává?

Pedagogové poskytují:

•              pomoc při formulování otázek a zpřístupnění informací a zajištění třídy (větší skupiny žáků) a

časového bloku pro úvodní motivační aktivitu lektorů. Z této skupiny vznikne badatelský tým.

•              podporu při vyhledávání pamětníků a vedení rozhovorů;

•              odbornou konzultaci;

•              vedou k zaznamenání autentických výpovědí pamětníků a postojů žáků a studentů;

k výstupům projektu (webové stránky, výstava, publikace, videodokumenty, školní časopis atd.);

•              podporují prezentaci žáků ve škole, v regionu, na celostátní úrovni po dokončení projektu.

Žáci / studenti – realizátoři autorských projektů:

•              vyhledávají pamětníky v rodině a nejbližším okolí, shromažďují jejich výpovědi    o  událostech té

doby, a také o tom jak ovlivnily jejich život, jejich motivace a postoje;

•              hledají a shromažďují archivní dokumenty, fotografie, deníky, dopisy, apod.;

•              vyvozují závěry, zaujímají postoje. Výsledky a zkušenosti ze své práce  zpracovávají

prostřednictvím příběhů, rozhovorů, analýz, reportáží a esejí;

•              dokumentují svou činnost prostřednictvím BLOGů – projektových deníků,

( www.stopytotality.org) videodokumentů a fotografií;

•              vytvářejí výstupy – webové stránky, výstavy, publikace, videodokumenty aj.

Role Cesta tam a zase zpátky, z.s. (vyhlašovatel a koordinátor projektu):

•              poskytuje metodickou podporu ve vedení projektu (spolupráce s USD-COHA, ÚSTR aj.);

•              zajistí přednášky na škole (absolventi Orální historie FHS UK a PedF UK a dobrovolníci sdružení

Političtívězni.cz)

•              stanovuje obsahové a technické parametry výstupů pro společnou prezentaci;

•              zajišťuje společnou prezentaci výstupů, workshopy, semináře a konference;

•              zajišťuje trvání projektu a dostupnost výstupů pro všechny zájemce;

•              zajišťuje prezentaci výstupů na regionální a vyšší úrovni a na odborných fórech.

Prosím, kontaktujte nás před začátkem práce na projektu.

Komentáře nejsou povoleny.