Seminář pro řešitele

Orální historie a její využití ve výuce

Sylabus úvodního semináře pro řešitele projektu Stopy totality

Dle potřeb školy možno nabídnout 4 nebo 8 hodinový program. Úvodní přednášku můžete
nabídnout širšímu okruhu (učitelům školy) v odpoledních hodinách.

Cíl: Příprava pro samostatné zvládnutí projektu Stopy totality s využitím principů oral history
(mj. rozhovor s pamětníkem) a práce s archivními materiály.

Obsah:
1. Úvod do projektu – seznámení s projektem, cíly, výstupy, možnostmi prezentace
(skupina zpracovává nejen rozhovory, ale zajištuje i dokumenty a fotografie, alespoń
několik v tiskové kvalitě. Jedním z cílů projektu je panel, který jednak zůstává
na škole a jednak putuje s celostátní výstavou jako inspirace pro ostatní školy.
Z textového materiálu bude zpracováná společná metodika, web zajištuje možnost
trvání projektu na škole po několik let, předání nižsím ročníkům).

2. Historie obecná – historie ČSR v období 1945-1965 a podrobnější informace
k vybranému tématu s ohledem na region školy. Přednáška je doplněna o interaktivní
prvky.

3. Zásady oral history, vedení a zpracování rozhovorů, etický kodex. Interaktivní část
spojená s nácvikem správně vedeného rozhovoru je doplněna krátkou přednáškou
s video a audio ukázkami. Dozvíte se také, jak vyhledat vhodné pamětníky, jak je
oslovit, jak se připravit na rozhovor a jak následně rozhovor zpracovat.

4. Práce s archivními materiály – kde a co hledat, jak materiály získat, jak pracovat
s informacemi získanými v archivech.

5. Rozdělení týmu do pracovních skupin s jasným rozdělení úkolů.

6. Vedení projektového deníku.

7. Reflexe a závěr.

Komentáře nejsou povoleny.